Get Adobe Flash player

Hướng dẫn tạo bộ lọc

Bước 1: Đăng nhập vào hộp thư điện tử -> Nhấp vào liên kết Cài đặt.


Bước 2:  Trong màn hình Cài đặt -> nhấp chọn mục Bộ lọc.


Bước 3:  Nhấp tiếp vào liên kết Tạo bộ lọc mới.

 

Bước 4:  Trong phần Chọn tiêu chí tìm kiếm -> thiết lập các thông số bên dưới -> nhấp vào nút Bước tiếp theo.

1/ Từ: Địa chỉ email của người gởi đến.

2/ Đến: Địa chỉ email của mình


Bước 5:  Trong phần Chọn tác vụ -> Chọn các tác vụ cho thư -> trong mục Áp dụng nhãn, chọn nhãn sẽ áp dụng bộ lọc này -> nhấp vào nút Tạo bộ lọc.


Bước 6:  Khi tạo thành công, bộ lọc sẽ xuất hiện như hình bên dưới và tất cả các thư thỏa các tiêu chí của bộ lọc này sẽ được đưa vào nhãn đã chọn.