Get Adobe Flash player

Chuyển tiếp nội thư sang hộp thư điện tử khác

Bước 1: Đăng nhập vào hộp thư điện tử cần chuyển tiếp thư (1). Trên giao diện chính của hộp thư, nhấp chọn liên kết Cài đặt.

Bước 2:  Trong màn hình Cài đặt -> nhấp chọn mục Tài khoản

Bước 3:  Trong phần Nhận thư từ tài khoản khác -> nhấp chọn mục Thêm tài khoản thư mà bạn sở hữu.

Bước 4: Trên màn hình Thêm tài khoản thư mà bạn sở hữu -> Trong mục Địa chỉ email, gõ địa chỉ hộp thư cần chuyển tiếp thư đến (2) -> Nhấp chọn nút Bước Tiếp theo.

Bước 5: Xác định các thông số sau:

1/ Tên người dùng: Tài khoản hộp thư điện tử của đơn vị.

2/ Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập vào hộp thư điện tử của đơn vị.

3/ Máy chủ POP: pop.gmail.com

4/ Cổng: 995.

5/ Đánh dấu vào các mục: Luôn sử dụng kết nối bảo mật (SSL) khi tải thư về và Gắn nhãn các thư đến (nếu cần)


Lưu ý: Có thể tạo nơi lưu trữ riêng cho các thư đến từ hộp thư của đơn vị bằng cách: Trong mục Gắn nhãn các thư đến -> nhấp chọn vào menu thả xuống -> chọn Tạo nhãn mới


Nhập tên nhãn (nơi lưu trữ) cho các thư đến từ hộp thư của đơn vị -> nhấp đồng ý.

Bước 6: Nhấp vào nút Thêm tài khoản.

Bước 7: Chọn tùy chọn Có, tôi muốn gửi thư bằng địa chỉ... -> nhấp chọn nút Bước Tiếp theo.

Bước 8: Trong mục Tên, gõ tên của đơn vị -> Nhấp chọn nút Bước Tiếp theo.

Bước 9: Nhấp chọn nút Gửi Xác minh.


Bước 10: Nhấp chọn liên kết Đóng cửa sổ.


Bước 11: Đăng nhập vào hộp thư điện tử của đơn vị -> Nhấp chọn thư xác nhận với tiêu đề Xác nhận Đại học Cần Thơ - .... để mở

Bước 12: Nhấp chọn thư xác nhận với tiêu Xác nhận Đại học Cần Thơ - Gửi thư bằng địa chỉ .... để mở thư này -> ghi nhận Mã xác nhận

Bước 13: Đăng nhập vào hộp thư điện tử cá nhân -> nhấp chọn mục Cài đặt

Bước 14:  Trong màn hình Cài đặt -> nhấp chọn mục Tài khoản

Bước 15:  Trong phần Gửi thư bằng địa chỉ,  nhấp chọn liên kết xác minh.


Bước 16:  Trong mục Nhập và xác minh mã xác nhận, gõ mã xác nhận đã ghi nhận trên -> nhấp chọn nút Xác minh