Get Adobe Flash player

Hướng dẫn sử dụng https

Khi duyệt các trang web sử dụng HTTPS, các trình duyệt sẽ kiểm tra (1) trạng thái của chứng thư số của trang Web sử dụng HTTPS (2) chứng thư số của đơn vị cung cấp chứng thư số. Thông thường chứng thư số của các nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới được đưa sẵn vào trình duyệt Web do đo trình duyệt không cảnh báo. Tuy nhiên do trường Đại học Cần Thơ sử dụng chứng thư số do Trường tự cấp nên sẽ xuất hiện cảnh báo. Do đó, khi truy cập vào hệ thống thông tin tích hợp của Trường, trình duyệt có thể sẽ hiện cảnh báo như sau:


- Đối với Internet Explorer trước 8.0

 

- Đối với Internet Explorer 8.0 hoặc cao hơn

- Đối với Firefox

- Đối với Chrome 

- Chrome phiên bản 37.x.x.x

Nếu trình duyệt hiện lên cảnh báo khi sử dụng HTTT của Trường, thì chúng ta có thể thực hiện một trong 2 cách sau: (1) Bỏ qua cảnh báo  (2) thêm chứng nhận số của Trường vào trình duyệt

(1)  Bỏ qua cảnh báo và tiếp tục  tiếp tuc truy xuất vào hệ thống thông tin bằng cách:

-     IE phiên bản thấp hơn 8.0: chọn nút Yes

-     IE 8.0 hoặc cao hơn: chọn  “Continue to this website”

-     Firefox: Chọn   “I Understand the Risks”  ->  Add Exception -> Get Certificate ->Confirm SecurityException

-     Chrome:  chọn “Tiếp tục truy cập”. Đối với phiên bản 37.x.x.x: chọn "Nâng cao" sau đó chọn "Tiếp tục truy cập"

Bất tiện của giải pháp này là cảnh báo sẽ xuất hiện mỗi lần chúng ta truy xuất vào hệ thống thông tin. Để giải quyết vấn đề này chúng ta phải tiến hành đưa chứng thư số của Trường vào trình duyệt bằng như trình bài dưới đây.

 (2) thêm chứng nhận số của Trường vào trình duyệt

a. Đối với Internet Exprlorer & Chrome
    i. Bước 1:
Mở trình duyệt Internet Exprlorer và gõ vào địa chỉ sau: http://www.ctu.edu.vn/certs/cacert.crt. Sau đó chọn Open


 

ii. Bước 2: Trong hộp hội thoại Certificates chọn Install Certificate…


iii. Bước 3: Chọn Next trong hộp hội thoại Certificate Import Wizard


iv. Bước 4: Trong hộp hội thoại Certificate Import Wizard, chọn Place all certificate in the following store, tiếp theo chọn nút Browse…
Trong hộp Select the certificate store chọn Trusted Root Certification Authorities và cuối cùng chọn OK


 

v. Bước 5: Trong hộp hội thoại Certificate Import Wizard, chọn Next


 

vi. Bước 6: Trong hộp hội thoại Certificate Import Wizard, chọn Finish


vii. Bước 7: Trong hộp hội thoại Security Warning, chọn Yes


viii. Bước 8: Chọn OK trong hộp hội thoại Certificates Import Wizard


 

ix. Bước 9: Khởi động lại trình duyệt
 
b. Đối với FireFox
    i. Bước 1: Mở trình duyệt FireFox và gõ vào địa chỉ sau: http://www.ctu.edu.vn/certs/cacert.crt
       Trong hộp hội thoại Downloading Certificate chọn tất cả các “Check Box” và chọn OK


 

ii. Bước 2: Khởi động lại trình duyệt FireFox.