vien

Quy trình cấp lại mật khẩu tài khoản Hộp thư điện tử/Máy tính cho sinh viên

I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng:

a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi thực hiện yêu cầu cấp lại mật khẩu tài khoản hộp thư điện tử hoặc tài khoản máy tính cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

b. Phạm vi áp dụng: Sinh viên chính quy, học viên cao học, nghiên cứu sinh, học sinh trường trung học phổ thông thực hành sư phạm, gọi chung là sinh viên

1.2. Văn bản áp dụng: Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.

1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: SV: sinh viên; TTTT&QTM: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng; TKMT: Tài khoản máy tính; TKHTĐT: Tài khoản hộp thư điện tử; MK: Mật khẩu

2. NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1. Thành phần hồ sơ: Phiếu yêu cầu cấp lại mật khẩu TKHTĐT và Phiếu yêu cầu cấp lại mật khẩu TKMT của sinh viên. Người yêu cầu phải (i) có thẻ sinh viên (ii) trực tiếp đến TTTT&QTM.

2.2. Thời gian xử lý: Tối đa 02 ngày làm việc.

2.3. Trả kết quả: Phiếu cấp lại mật khẩu gồm có mật khẩu TKHTĐT hoặc TKMT.

II. LƯU ĐỒ

 

III. BIỂU MẪU

Các Biểu mẫu  có tại Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, hoặc tải về : TTTT&QTM-15A TTTT&QTM-15B