vien

Quy trình khắc phục, hỗ trợ khắc phục sự cố mạng tại các đơn vị

I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng

a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi thực hiện yêu cầu khắc phục/hỗ trợ khắc phục sự cố mạng tại các đơn vị.

b. Phạm vi áp dụng: Các đơn vị trong toàn Trường.

1.2. Văn bản áp dụng: Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.

1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: TTTT&QTM: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng.

2. NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1. Thành phần hồ sơ: Biên bản khắc phục sự cố.

2.2. Thời gian xử lý: Tùy sự cố.

2.3. Trả kết quả: Biên bản khắc phục sự cố.

II. LƯU ĐỒ

 

 III. BIỂU MẪU

Biên bản nghiệm thu khắc phục sự cố