vien

Chấp hành nội qui sử dụng hộp thư điện tử và máy tính công

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                            Độc Lập - Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2009

THÔNG BÁO

(Về việc chấp hành nội qui sử dụng hộp thư điện tử & máy tính công)

Nhà trường đã nỗ lực cung cấp hộp thư điện tử và máy tính công để sinh viên sử dụng nhằm mục đích: “hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu và trao đổi”, tuy rất nhiều sinh viên đã và đang sử dụng hộp thư điện tử và máy tính công không đúng mục đích gây lãng phí và ảnh hưởng đến việc học tập, nghiên cứu và trao của cán bộ và các sinh viên khác.

Trong thời gian qua Nhà trường đã tiến hành nhắc nhở và khoá tài khoản của một số sinh viên vi phạm.

Nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng các nguồn tài nguyên của Trường và tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật của sinh viên trong việc sử dụng thư điện tử và máy tính công, nhà Trường thông báo đến toàn thể sinh viên như sau:

1. Đề nghị tất cả sinh viên đọc kỹ và chấp hành nghiêm các nội qui & qui định về sử dụng hộp thư điện tử và sử dụng máy tính công đặt tại trang Web https://helpdesk.ctu.edu.vn

2. Trong thời gian tới Nhà trường sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sẽ xử lý kỷ luật những sinh viên vi phạm các nội qui & qui định trên.

Thông báo này phổ biến đến toàn thể sinh viên trong Trường.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)         

ĐỖ VĂN XÊ