• Quy trình cấp lại mật khẩu tài khoản Hộp thư điện tử/Máy tính cho sinh viên

  I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

  1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

  1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng:

  a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi thực hiện yêu cầu cấp lại mật khẩu tài khoản hộp thư điện tử hoặc tài khoản máy tính cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

  b. Phạm vi áp dụng: Sinh viên chính quy, học viên cao học, nghiên cứu sinh, học sinh trường trung học phổ thông thực hành sư phạm, gọi chung là sinh viên

  1.2. Văn bản áp dụng: Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.

  1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: SV: sinh viên; TTTT&QTM: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng; TKMT: Tài khoản máy tính; TKHTĐT: Tài khoản hộp thư điện tử; MK: Mật khẩu

  2. NỘI DUNG QUY TRÌNH

  2.1. Thành phần hồ sơ: Phiếu yêu cầu cấp lại mật khẩu TKHTĐT và Phiếu yêu cầu cấp lại mật khẩu TKMT của sinh viên. Người yêu cầu phải (i) có thẻ sinh viên (ii) trực tiếp đến TTTT&QTM.

  2.2. Thời gian xử lý: Tối đa 02 ngày làm việc.

  2.3. Trả kết quả: Phiếu cấp lại mật khẩu gồm có mật khẩu TKHTĐT hoặc TKMT.

  II. LƯU ĐỒ

   

  III. BIỂU MẪU

  Các Biểu mẫu  có tại Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, hoặc tải về : TTTT&QTM-15ATTTT&QTM-15B 

 • Quy trình cấp lại mật khẩu tài khoản Hộp thư/Máy tính cho viên chức

  Quy trình cấp lại mật khẩu tài khoản Hộp thư/Máy tính cho viên chức

  I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

  1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

  1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng

  1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi yêu cầu cấp lại mật khẩu tài khoản hộp thư điện tử/tài khoản máy tính.
  2. Phạm vi áp dụng: Công chức, viên chức, người lao động, các chuyên gia và sinh viên nước ngoài đang học tập và công tác tại Trường.

  1.2. Văn bản áp dụng: Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.

  1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: TTTT&QTM: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng; VC/NLĐ: Viên chức, người lao động; TKMT: Tài khoản máy tính; TKHTĐT: Tài khoản hộp thư điện tử; MK: Mật khẩu

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

  2.1. Thành phần hồ sơ: Phiếu yêu cầu cấp lại mật khẩu TKHTĐT và TKMT. Người yêu cầu phải (i) có thẻ viên chức (ii) trực tiếp đến TTTT&QTM.

  2.2. Thời gian xử lý: Tối đa 01 ngày làm việc.

  2.3. Trả kết quả: Phiếu cấp lại mật khẩu gồm có mật khẩu TKHTĐT hoặc TKMT.

  II. LƯU ĐỒ

   

  III. BIỂU MẪU

  Các Biểu mẫu  có tại Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, hoặc tải về : TTTT&QTM-10TTTT&QTM-11

 • Quy trình cấp tài khoản hộp thư/máy tính cho viên chức

  I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

  1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

  1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng

  a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi thực hiện yêu cầu cấp tài khoản hộp thư điện tử và tài khoản máy tính cho viên chức.

  b. Phạm vi áp dụng: Công chức, viên chức, người lao động, các chuyên gia và sinh viên nước ngoài đang học tập và công tác tại Trường.

  1.2. Văn bản áp dụng: Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.

  1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: TTTT&QTM: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng; VC/NLĐ: Viên chức, người lao động; TKMT: Tài khoản máy tính. TKHTĐT: Tài khoản hộp thư điện tử

  2. NỘI DUNG QUY TRÌNH

  2.1. Thành phần hồ sơ: Phiếu yêu cầu cấp TKHTĐT và TKMT. Người yêu cầu phải (i) có thẻ viên chức hoặc quyết định thu nhận hoặc giấy giới thiệu của khoa/bộ môn; (ii) trực tiếp đến TTTT&QTM.

  2.2. Thời gian xử lý: Tối đa 01 ngày làm việc.

  2.3. Trả kết quả: Phiếu bao gồm có TKHTĐT và /hoặc TKMT.

  II. LƯU ĐỒ

   

  III. BIỂU MẪU

  Biểu mẫu TTTT&QTM-01Có tại Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, hoặc tải về tại đây

 • Quy trình khắc phục, hỗ trợ khắc phục sự cố mạng tại các đơn vị

  I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

  1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

  1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng

  a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi thực hiện yêu cầu khắc phục/hỗ trợ khắc phục sự cố mạng tại các đơn vị.

  b. Phạm vi áp dụng: Các đơn vị trong toàn Trường.

  1.2. Văn bản áp dụng: Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.

  1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: TTTT&QTM: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng.

  2. NỘI DUNG QUY TRÌNH

  2.1. Thành phần hồ sơ: Biên bản khắc phục sự cố.

  2.2. Thời gian xử lý: Tùy sự cố.

  2.3. Trả kết quả: Biên bản khắc phục sự cố.

  II. LƯU ĐỒ

   

   III. BIỂU MẪU

  Biên bản nghiệm thu khắc phục sự cố