vien

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THI TRỰC TUYẾN (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN)

(https://testing.ctu.edu.vn)

Tải xuống tại đây

** Bước 1: Đăng nhập

    - Truy cập: https://testing.ctu.edu.vn

    - Đăng nhập bằng tài khoản máy tính (Tài khoản nhập điểm)

 

** Bước 2: Chọn học phần

 

** Bước 3:

   - Click “Tiếp theo” để xem hướng dẫn.

   - Click “End Tour” để bỏ qua.

 

** Bước 4: Cài đặt đề thi

            - Điền tên đề thi và mô tả nếu có

            VD: Thi học kỳ 1, Thi giữa kỳ 2, …

   - Cài đặt thời gian mở đề thi

                     + Check vào checkbox trước chữ “Mở”

                     + Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cho phép truy cập đề thi

                     + Điền thời gian làm bài

   - Cài đặt điểm, cách tính điểm và số lần làm bài

   - Cài đặt thay đổi vị trí câu hỏi

   - Cài đặt số chữ số thập phân

   - Cài đặt mật khẩu đề thi

 

** Bước 5: Lưu

** Bước 6: Import đề thi vào ngân hàng câu hỏi (Tải file mẫu)

     - Khu vực quản trị → Ngân hàng câu hỏi → Nhập

 

   Sau khi import thành công:

 

** Bước 7: Add câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi vào đề thi:

   - Click chỉnh sửa đề thi

   - Click Add

   - Click “Từ ngân hàng câu hỏi”

   - Chọn câu hỏi cần add

   - Thay đổi vị trí câu hỏi, thay đổi điểm của câu hỏi (nếu có)