Hướng dẫn soạn đề thi toán học trên Elearning

 

Ở phần nhập nội dung câu hỏi, chọn icon công thức toán như hình:

Giao diện nhập công thức toán hiện ra như sau:

Ngoài ra, có thể nhập dạng text như sau:

Cú pháp: Công thức được bao quanh bởi $$ .... $$, \[...\] hoặc \(...\). Để gọi một lệnh hoặc một chuỗi điều kiện hãy sử dụng dấu \

Ví dụ: 

$$ x\ =\ \frac{\sqrt{144}}{2}\ \times\ (y\ +\ 12) $$  Kết quả hiển thị như sau:

\[ x\ =\ \frac{\sqrt{144}}{2}\ \times\ (y\ +\ 12) \]
\( 4^2 \ \times \ 4^3 \ = 4^5 $$ \)
Cách dùng:
1. Nhập trực tiếp vào phần nội dung câu hỏi trên web


2. Nhập công thức vào phần nội dung câu hỏi theo định dạng Aiken

Sau đâu là một số ký hiệu dùng trong công thức toán:Xem chi tiết tại đây