vien

Hướng dẫn khắc phục tạm thời Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 (Follina)

 Cập nhật ngày 21/6: Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng Follina đã được Microsoft chính thức ‘xử lý’ thông qua các bản vá lỗi hàng tháng.

 

Vô hiệu hóa giao thức URL MSDT. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chạy Command Prompt với quyền Admin

 

Tiếp theo đó, chọn Yes

 

Bước 2: Để sao lưu registry key, chạy lệnh

reg export HKEY_CLASSES_ROOT\ms-msdt backup_msdt

 

Bước 3: Để vô hiệu hóa giao thức URL MSDT, chạy lệnh

reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\ms-msdt /f