Xác định địa chỉ IP (IP Address) và địa chỉ vật lý của máy tính (MAC Address)

Bước 1: Trên máy tính mở giao diện dòng lệnh Command Prompt

Bước 2: Trong cửa sổ Command Prompt gõ lệnh Ipconfig /all để hiển thi địa chỉ IP và địa chỉ vật lý của máy tính