vien

Quy trình cấp tài khoản hộp thư/máy tính cho viên chức

I. QUY TRÌNH CÔNG TÁC

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng

a. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi thực hiện yêu cầu cấp tài khoản hộp thư điện tử và tài khoản máy tính cho viên chức.

b. Phạm vi áp dụng: Công chức, viên chức, người lao động, các chuyên gia và sinh viên nước ngoài đang học tập và công tác tại Trường.

1.2. Văn bản áp dụng: Quyết định 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban chức năng thuộc Trường ĐHCT.

1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: TTTT&QTM: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng; VC/NLĐ: Viên chức, người lao động; TKMT: Tài khoản máy tính. TKHTĐT: Tài khoản hộp thư điện tử

2. NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1. Thành phần hồ sơ: Phiếu yêu cầu cấp TKHTĐT và TKMT. Người yêu cầu phải (i) có thẻ viên chức hoặc quyết định thu nhận hoặc giấy giới thiệu của khoa/bộ môn; (ii) trực tiếp đến TTTT&QTM.

2.2. Thời gian xử lý: Tối đa 01 ngày làm việc.

2.3. Trả kết quả: Phiếu bao gồm có TKHTĐT và /hoặc TKMT.

II. LƯU ĐỒ

 

III. BIỂU MẪU

Biểu mẫu TTTT&QTM-01 Có tại Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, hoặc tải về tại đây